Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo

Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin: 14 czerwca 2022 r. (poniedziałek), I Termin: godz. 13:00; II Termin: godz. 13.10

Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią

Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.10.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum).
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2021 i podjęcie stosownych uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz stanowisko Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich na rok 2023 i podjęcie stosownej uchwały.
 7. Wybór uzupełniający członków do Rady Stowarzyszenia LGR i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Aktualny stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane nabory wniosków w 2022 roku
 9. Nowa perspektywa 2021-2027 w ramach funduszu rybackiego.
 10. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia ok. godz. 14.30

W przypadku nieobecności reprezentanta instytucji proszę o udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa pracownikowi oddelegowanemu na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

Skip to content