Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Walne Zebranie Członków 17.06.2020

Szanowni Państwo
Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin: 17 czerwca 2020r. (środa), godz. 13:00-14.30
Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią

Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.15.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum).
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2019 i podjęcie stosownych uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz stanowisko Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” i podjęcie stosownej uchwały.
6. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich na rok 2020 i podjęcie stosownej uchwały.
7. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia ok. godz. 14.30

Skip to content