Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „Nasza Krajna i Pałuki”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”, zwane dalej LGR, działa na podstawie przepisów:
 • Ustawa o rozwoju lokalnym z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz 378)
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2328/2003, (WE) Nr 861/2006, (WE) Nr 1198/2006 i (WE) Nr 791/2007 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.5.2014 r., str. 1)
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz niniejszego Statutu.
 • 2
 1. LGR jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców obszaru LSR i partnerów, w tym szczególnie sektora rybactwa, rozumianego tutaj i dalej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce.
 2. LGR działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, działającym niezarobkowo na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od sektora rybactwa.
 • 3
 1. Siedzibą Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” jest Bydgoszcz.
 2. Terenem działania LGR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. LGR dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4

LGR posiada osobowość prawną.

 • 5
 1. LGR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. LGR nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • 6

LGR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 • 7

LGR używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 8

Nadzór nad działalnością LGR sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 • 9

LGR powołuje się na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele LGR

§ 10

Cele LGR obejmują:

 • Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz rozwój kierowany przez lokalną społeczność;
 • Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybactwa;
 • Poprawę jakości życia w społecznościach rybackich i infrastruktury rybackiej;
 • Dywersyfikację zatrudnienia w kierunku działalności poza sektorem rybactwa;
 • Poprawę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej obszarów związanych z sektorem rybactwa;
 • Ochronę i poprawę stanu środowiska obszarów związanych z sektorem rybactwa;
 • Rozwój i rewitalizację osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością rybacką
  i tradycjami;
 • Działania na rzecz rozwoju turystyki wodnej;
 • Poprawa warunków prowadzenia działalności rybackiej
 • Działalność charytatywną;
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • Ratownictwo i ochronę ludności;
 • Tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu lub powstawaniu nowych miejsc pracy w sektorze rybactwa
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promocję i organizację wolontariatu;
 • Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGR w zakresie zgodnym z celami LGR.
 • 11

LGR realizuje swoje cele poprzez:

 • Opracowanie i realizację z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwaną dalej „LSR”)
 • Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGR, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGR;
 • Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR; animowanie działań społeczności lokalnej;
 • Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR;
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGR na poziomie krajowym
  i międzynarodowym; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych
  z aktywnością ludności na obszarach położonych w obszarze działania LGR;
 • Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;
 • Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR;
 • Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGR na realizację LSR;
 • Organizowanie i finansowanie:
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie
   i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie
   i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 • Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGR;
 • Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR w stosownych przepisach;
 • Realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR;
 • Szkolenie pracowników LGR, członków Rady oraz członków powołanych przez LGR do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSR.

Rozdział III

Członkowie LGR, ich prawa i obowiązki

 • 12
 1. LGR zrzesza członków:
 • zwyczajnych;
 • wspierających;
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 • osoba fizyczna, która:
 1. prowadzi działalność gospodarczą i złoży deklarację przystąpienia do LGR,
 2. jest mieszkańcem obszaru LSR oraz złoży deklarację przystąpienia do LGR
  • osoba prawna, będąca jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem samorządu województwa) lub partnerem gospodarczym lub społecznym, w tym organizacją pozarządową, która
 3. przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGR,
 4. wskaże osobę reprezentującą ją w LGR
 5. złoży deklarację członkowską.
 6. działa na rzecz realizacji celów i zadań statutowych stowarzyszenia
 7. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGR.
 8. Członkiem honorowym LGR może być osoba fizyczna oraz osoba prawna. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności LGR.
 • 13
 1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i wspierającego w LGR następuje na podstawie uchwały Zarządu LGR.
 2. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków, jak i wykluczenia członka LGR przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna
  i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, ale nie później niż
  w terminie do 6 miesięcy od złożenia odwołania.
 • 14
 1. Członek zwyczajny LGR ma obowiązek:
 • Propagować cele LGR i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz LGR;
 • Opłacać składki członkowskie;
 • Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

5)   Aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

 1. Członek zwyczajny LGR ma prawo:
 • Wybierać i być wybieranym do władz LGR;
 • Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.
 • Brać udział w organizowanych przez LGR przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
 • Wstępu na organizowane przez LGR imprezy kulturalne.
 • 15
 1. Członek wspierający i członek honorowy mogą uczestniczyć w działalności LGR, ale nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich oraz nie mogą wybierać i być wybieranym do władz LGR.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
 • Propagować cele LGR i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz LGR;
 • Wypełniać deklarację wsparcia.
 • 16

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGR następuje wskutek:

 • Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu – w przypadku osoby fizycznej;
 • Złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGR przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji, likwidacji osoby prawnej
  – w przypadku osoby prawnej;
 • Wykluczenia przez Zarząd:
 1. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGR lub na szkodę LGR,
 2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 3. z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy mimo poprzedniego pisemnego upomnienia.
 4. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności.

4) Działania na szkodę Stowarzyszenia

5) Rozwiązania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

 • 17

Utrata członkostwa przez członka honorowego LGR następuje wskutek:

 1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu – w przypadku osoby fizycznej;
 2. Złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGR przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji, likwidacji osoby prawnej
  – w przypadku osoby prawnej;
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków:
 4. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGR lub na szkodę LGR,
 5. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Rozdział IV

Władze LGR

 • 18
 1. Władzami LGR są:
 • Walne Zebranie Członków;
 • Rada,
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz LGR trwa 5 lat.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu organów tj. Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  w czasie trwania kadencji tych władz o 1/3 lub mniej niż 1/3, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku zmniejszenia się składu organów tj. Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  w czasie trwania kadencji tych władz o więcej niż 1/3, wybory uzupełniające przeprowadza Walne Zebranie Członków zwołane w najbliższym możliwym terminie.
 3. Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może wprowadzić sposób tajny wyborów na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków.
 4. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów LGR.
 5. Członkowie organów LGR, tj. Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą prowadzić odpłatnej działalności lub świadczenia pracy, polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach Programu Operacyjnego RYBACTWO i MORZE na lata 2014-2020

Walne Zebranie Członków

 • 19

Najwyższą władzą LGR jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy
w szczególności:

 • Uchwalanie kierunków i programu działania LGR, w tym uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 • Ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • Wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady
  i Komisji Rewizyjnej;
 • Udzielanie absolutorium Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej;
 • Uchwalanie zmian Statutu;
 • Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGR;
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków LGR;
 • Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 • Zatwierdzanie wniosku członków Rady o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów,
 • Zatwierdzanie regulaminów:
 1. pracy Zarządu,
 2. pracy Komisji Rewizyjnej,
 3. pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów
 • podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych organów”
 • 20
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mają prawo wszyscy członkowie LGR – członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający
  i honorowi – z głosem doradczym.
 3. Osoba fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia, poprzez pisemne pełnomocnictwo może reprezentować na Walnym Zebraniu Członków inną osobę fizyczną będącą członkiem Stowarzyszenia, z prawem do głosowania w imieniu tego członka.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem ust. 5, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w trybie jawnym lub tajnym w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje po 15 minutach po pierwszym terminie, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Tryb tajny wprowadzany jest na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków po jego przyjęciu przez Walne Zebranie Członków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGR, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGR.
 6. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGR obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
 7. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący wybierany w sposób jawny spośród kandydatur zgłoszonych na początku Walnego Zebrania Członków.

Rada

 • 21
 1. W skład Rady wchodzi od 9 do 15 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgodnie z następującymi zasadami:
 2. Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią min. 40 % składu Rady
 3. Przynajmniej jeden rybak reprezentuje sektor gospodarczy- jest przedsiębiorcą
 4. Sektor publiczny stanowi max 30% składu Rady
 5. W skład Rady wchodzi co najmniej jedna kobieta
 6. W skład Rady wchodzi co najmniej jedna osoba do 35 roku życia
 7. W Radzie są reprezentanci społeczności (mieszkańców lub podmiotów prawnych mających siedzibę na terenie danej gminy) wszystkich gmin, które są członkami LGR;
 8. Co najmniej 5 członków Rady może złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem
  o odwołanie innego członka Rady. Wniosek taki jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
 10. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
  • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz
  • ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art. 4 ust 3 pkt 4) Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 11. Wybór operacji, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zgodnie z pisemną procedurą gwarantującą, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
 12. Szczegółowe wymogi, uprawnienia, organizacjom pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady.
 13. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba
  w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 14. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących.
 15. Od uchwały, o której mowa w ust. 5 przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych przepisami prawa w tym zakresie.
 16. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu, ani pracownikiem biura LGR.
 17. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 18. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 19. Żadna władza publiczna ani pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez radę jako organ decyzyjny
 20. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ lub osobę uprawnioną do jej reprezentowania. Nie jest możliwe udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady.

Zarząd

 • 22
 1. Zarząd składa się z 3-5 osób.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Zarząd może utworzyć Biuro LGR wspierające jego prace.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 • Przyjmowanie i wykluczanie członków LGR;
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura LGR oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
 • Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura LGR;
 • Ustalanie regulaminu Biura LGR;
 • Opracowywanie projektu LSR, oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie ze stosownymi przepisami
  i instrukcjami;
 • Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi ze stosownych przepisów, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania Programy Operacyjnego RYBACTWO i MORZE 2014-2020, przyjmowanie i przedkładanie Radzie zgłoszonych operacji, celem dokonania ich wyboru do realizacji w ramach strategii;
 • Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;
 • Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach Programy Operacyjnego RYBACTWO i MORZE 2014-2020, za wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany harmonogramu konkursów;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących.
 1. Do reprezentowania LGR oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes jednoosobowo lub dwóch członków działających wspólnie, w tym Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrola bieżącej pracy LGR;
 • Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i Radzie na Walnym Zebraniu Członków;
 • Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 • Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGR zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • Kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady, w tym szczególnie sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji,
  a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.

Rozdział V

Majątek i postanowienia końcowe

 • 24
 1. Majątek LGR powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji
  i dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem LGR zarządza Zarząd.
 • 25
 1. LGR rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LGR, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LGR.
 3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie następujące przepisy:

Ustawa o rozwoju lokalnym z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz 378)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

4)       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2328/2003, (WE) Nr 861/2006, (WE) Nr 1198/2006 i (WE) Nr 791/2007 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.5.2014 r., str. 1) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 • 26
 1. Komitet odwołuje się na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków po zatwierdzeniu zmian w statucie.
 2. Radę powołuje się na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków po odwołaniu Komitetu.
 3. Paragraf 26 traci moc w dniu odwołania przez Walne Zebranie Członków Komitetu oraz uchwalenia Rady.

 

Załącznik do uchwały nr  8/2022 z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” z dnia 14.06.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skip to content