Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Konkurs 6/2020 (Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych

NUMER KONKURSU LGR: 6/2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

 1. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach papierowych bezpośrednio w Biurze LGR.

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 • w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 1 023 650,00 zł

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU:

300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

lub

400 000,00 zł w ramach celu wymienionego w § 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w przypadku gdy wnioskodawca:

prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

 1. a) jako uprawniony do rybactwa
 2. b) jako podmiot, któremu wydano pozwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub
 3. c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub

– związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 3: Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

Przedsięwzięcie: Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Cel szczegółowy 3.1: Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,  § 4 pkt 1 lit. a) i b); lub § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

a/ podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

lub

b/ wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

Lub

 1. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 5. Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.
 6. Operacja spełnia zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych, zrównoważonego rozwoju.
 7. Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed dniem złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.
 8. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020:

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

lub

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

 1. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.
 2. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. I.a,  II.a, II.b ogłoszenia,

– osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia, w przypadku operacji I.b. ogłoszenia.

 1. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.
 2. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.: w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 20 punktów na 74 możliwych do uzyskania punktów;
 4. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

15.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 3.1. jako Źródło weryfikacji.
 4. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Formularz biznes planu,

4/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

5/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

– znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020;
 2. Formularz biznes planu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020;
 3. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją – załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020;
 4. Formularz umowy o dofinansowanie – załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020;
 5. Lokalna Strategia Rozwoju – załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 6. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 – załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020;
 7. Dokumenty – Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – lgrnaklo.org.pl
 8. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020.
 10. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020.
 11. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 6/2020.
 12. Oświadczenie wnioskodawcy na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela

Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

 

 

Opublikowano: 31 sierpnia 2020 r.

Skip to content