Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Konkurs 3/2020 (Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych

NUMER KONKURSU LGR: 3/2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

 1. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • do 50% tych kosztów lub
 • do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 • jest w interesie zbiorowym;
 • ma zbiorowego beneficjenta;
 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 • w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 421 000,00 zł

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Przedsięwzięcie: Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 pkt 4 oraz § 7 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i  obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

1/ Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

 1. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.
 2. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna podległa tym jednostkom lub organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 1. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.
 2. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.
 3. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.
 4. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.: w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 24 punktów na 33 możliwych do uzyskania punktów;
 5. W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowy procent udziału wkładu własnego wnioskodawcy), o miejscu na liście operacji wybranych zdecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
  OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1. LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 1.1. jako Źródło weryfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

4/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

– znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020;
 2. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020;
 3. Formularz umowy o dofinansowanie – załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020;
 4. Lokalna Strategia Rozwoju – załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 5. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1 – załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020;
 6. Dokumenty – Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – lgrnaklo.org.pl
 7. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 1.1.– załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłodzenia o naborze wniosków nr 3/2020
 9. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020
 11. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela

Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

 

Opublikowano: 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Skip to content