Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Konkurs 2/2020

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, cel:

 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 2.  Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
 1.  Ogłoszenie o konkursie
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020;
 3. Formularz biznes planu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 4. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją – załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020;
 5. Formularz umowy o dofinansowanie – załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020;
 6. Lokalna Strategia Rozwoju – załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 7. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 – załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020;
 8. Dokumenty – Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – lgrnaklo.org.pl
 9. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020;
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020.
 11. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020.
 12. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020.
 13. Oświadczenie wnioskodawcy na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

a/ Oświadczenia właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

b/ Oświadczenie-małżonek beneficjenta i współwłaściciela

c/ Oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

d/ Oświadczenie-reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Skip to content