Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Konkurs 1/2020

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Jednocześnie informuję że maksymalna liczba punktów w lokalnych kryteriach wyboru wynosi 85 pkt. 

Ogłoszenie o konkursie 1/2020

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020

Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją – załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020;

Formularz umowy o dofinansowanie – załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020;

Lokalna Strategia Rozwoju – załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;

Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 2.1 – załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020;

Dokumenty – Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – lgrnaklo.org.pl

Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 2.1 – załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020;

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłodzenia o naborze wniosków nr 1/2020.

Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020.

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020.

Oświadczenie wnioskodawcy na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

a/ Oświadczenie -właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

b/ Oświadczenie-małżonek beneficjenta lub współwłaściciela

c/ Oświadczenie-pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

d/ Oświadczenie-reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

 

 

 

Skip to content