Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Członkostwo

LGR zrzesza członków:

 1. Zwyczajnych;
 2. Wspierających;
 3. Honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. Osoba fizyczna, która:
  • Prowadzi działalność gospodarczą i złoży deklarację przystąpienia do LGR,
  • Jest mieszkańcem obszaru LSR oraz złoży deklarację przystąpienia do LGR.
 2. Osoba prawna, będąca jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem samorządu województwa) lub partnerem gospodarczym lub społecznym, w tym organizacją pozarządową, która:
  • Przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGR,
  • Wskaże osobę reprezentującą ją w LGR,
  • Złoży deklarację członkowską,
  • Działa na rzecz realizacji celów i zadań statutowych stowarzyszenia,
  • Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGR,
  • Członkiem honorowym LGR może być osoba fizyczna oraz osoba prawna. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności LGR.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i wspierającego w LGR następuje na podstawie uchwały Zarządu LGR.

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków, jak i wykluczenia członka LGR przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, ale nie później niż w terminie do 6 miesięcy od złożenia odwołania.


Członek zwyczajny LGR ma obowiązek:

 1. Propagować cele LGR i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz LGR;
 3. Opłacać składki członkowskie;
 4. Brać udział w Walnych Zebraniach Członków;
 5. Aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny LGR ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz LGR;
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.
 3. Brać udział w organizowanych przez LGR przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
 4. Wstępu na organizowane przez LGR imprezy kulturalne.

Członek wspierający i członek honorowy mogą uczestniczyć w działalności LGR, ale nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich oraz nie mogą wybierać i być wybieranym do władz LGR.


Członek wspierający ma obowiązek:

 1. Propagować cele LGR i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz LGR;
 3. Wypełniać deklarację wsparcia.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGR następuje wskutek:

 1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu – w przypadku osoby fizycznej;
 2. Złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGR przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji, likwidacji osoby prawnej
  – w przypadku osoby prawnej;
 3. Wykluczenia przez Zarząd:
  • za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGR lub na szkodę LGR,
  • z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  • z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy mimo poprzedniego pisemnego upomnienia.
  • z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności.
 4. Działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. Rozwiązania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Utrata członkostwa przez członka honorowego LGR następuje wskutek:

 1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu – w przypadku osoby fizycznej;
 2. Złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGR przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji, likwidacji osoby prawnej
  – w przypadku osoby prawnej;
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków:
  • za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGR lub na szkodę LGR
  • z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Numer konta bankowego Stowarzyszenia: 79 8179 0009 0027 4993 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią


 

Do pobrania:

Skip to content