Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Umowy na granty podpisane

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że dnia 12.06.2020 roku zostały zawarte dwie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” w myśl zawartych umów będzie realizować następujące projekty:

Umowa o powierzenie grantu nr 10/UPG/2019/PGA/94

Tytuł operacji: „ „ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO – organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk”

Cel: Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk.

Opis projektu: Projekt zakłada realizację 3 warsztatów rękodzielniczych bazujących na zasobach oraz dziedzictwie regionu Krajny. Jego ideą jest wskazanie mieszkańcom obszaru LSR różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu warsztatów rękodzielniczych. Każdy warsztat będzie obejmować inny materiał: metal, szkło, drewno. Nad całością warsztatów będzie czuwała szkoleniowiec. Odbiorcami zadania objętego grantem są wskazane w LSR grupy defaworyzowane tj. osoby starsze – powyżej 55 roku życia oraz osoby do 25 roku życia z obszaru LSR (powiatu nakielskiego). Warsztaty realizowane w ramach projektu będą bezpłatne. Projekt ma charakter integracyjny – integracja międzypokoleniowa obu defaworyzowanych grup wiekowych. Planowany czas realizacji  projektu to sierpień – październik 2020r.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 11 200,00 zł

W ramach projektu pragniemy osiągnąć wskaźnik:

liczba przedsięwzięć edukacyjnych i/lub rekreacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 1szt.,

liczby odbiorców przedsięwzięć edukacyjnych i/lub rekreacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/ub zasobów zrealizowanych w ramach LSR –15 osób

Umowa o powierzenie grantu nr 10/UPG/2019/PGA/98

Tytuł operacji: Wydanie publikacji „Walory przyrodnicze Krajny i Pałuk” służące promowaniu obszaru objętego LSR.

Cel: Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR poprzez wydanie publikacji „Walory przyrodnicze Krajny i Pałuk” służącej promowaniu regionu krajeńsko – pałuckiego.

Opis projektu: Projekt obejmuje opracowanie, wydanie oraz rozpowszechnienie publikacji „Walory przyrodnicze Krajny i Pałuk”, która posłuży podniesieniu wiedzy społeczności lokalnej powiatu nakielskiego w zakresie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego  Krajny i Pałuk, jakim jest fauna i flora. Publikacja będzie swoistym vademecum, za pomocą którego dla kolejnych pokoleń opisane i zachowane zostanie bogactwo przyrodnicze regionu. Czytelnik publikacji pozna zasady jak zostać wędkarzem oraz będzie mógł przeczytać krótką historię chowu i hodowli karpia na terenach LSR. Pozna również obszar LSR, który położony jest w urokliwym etnograficznie i fascynującym przyrodniczo miejscu. Ponadto publikacja przyczyni się do promocji regionu krajeńsko – pałuckiego. Publikacja zostanie przekazana do bibliotek z powiatu nakielskiego, szkół oraz ośrodków turystycznych i rekreacyjnych, egzemplarze również będą dostępne w biurze LGR dla każdego zainteresowanego publikacją mieszkańca powiatu. Planowany czas realizacji projektu 15.06.2020r. – 31.12.2020r.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 7546,00 zł

W ramach projektu pragniemy osiągnąć wskaźnik:

liczba wydawnictw informacyjno-promocyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 1 szt.

liczba odbiorców wydawnictw informacyjno-promocyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i/lub zasobów zrealizowanych w ramach LSR – 1000 os.

Skip to content