Ogłoszenie o konkursie 1/2022

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2022 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 października 2022 r. – 25 października 2022 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Toruńska 57A 88-023 Bydgoszcz od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz…
Czytaj więcej

Wyjazd Studyjny do Austrii

Aktualności
Szanowni Państwo,  W porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Brodnickie” zostaliśmy zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej Niemcy-Austria w dniach 3-6 października 2022 r.   W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia oraz partnerów do wzięcia udziału w wyjeździe. Wizyta ma charakter edukacyjny i ma na celu zapoznanie uczestników z przykładami projektów zwiększających atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich oraz projektów sprzedaży bezpośredniej zarówno płodów rolnych jak i produktów rybołówstwa i akwakultury. W załączeniu przekazuję program wyjazdu. Wyjazd jest finansowany z projektu współpracy jednak z uwagi na fakt, iż jest on realizowany po dwóch latach od pierwotnych założeń, znacznie wzrosły jego koszty. Z tego względu dopłata za każdego uczestnika wynosi 730,00 zł. Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia „Pojezierze Brodnickie”: Numer konta:  94 9484 1150 2221 0024 0581 0001.…
Czytaj więcej