Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2022 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Termin posiedzenia 5.12.2022 Miejsce posiedzenia   Przystań Nakielska Ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Początek posiedzenia 12.00   Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 25.11.2022 r. członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Toruńska 57A; 85-023 Bydgoszcz w godzinach pracy biura tj. 800-1300 (od poniedziałku do piątku)
Czytaj więcej

Szkolenie dla wnioskodawców

Aktualności
Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące składania wniosków w ramach konkursu 1/2022 Miejsce: ul. Gimnazjalna 11 Nakło nad Notecią Data: 12.10.2022 Godzina: 9.00-11.00 Zapisy telefoniczne (690 984 318) lub poprzez pocztę elektroniczną (pierucka@lgrnaklo.org.pl)
Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie 1/2022

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2022 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 października 2022 r. – 25 października 2022 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Toruńska 57A 88-023 Bydgoszcz od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz…
Czytaj więcej

Wyjazd Studyjny do Austrii

Aktualności
Szanowni Państwo,  W porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Brodnickie” zostaliśmy zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej Niemcy-Austria w dniach 3-6 października 2022 r.   W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia oraz partnerów do wzięcia udziału w wyjeździe. Wizyta ma charakter edukacyjny i ma na celu zapoznanie uczestników z przykładami projektów zwiększających atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich oraz projektów sprzedaży bezpośredniej zarówno płodów rolnych jak i produktów rybołówstwa i akwakultury. W załączeniu przekazuję program wyjazdu. Wyjazd jest finansowany z projektu współpracy jednak z uwagi na fakt, iż jest on realizowany po dwóch latach od pierwotnych założeń, znacznie wzrosły jego koszty. Z tego względu dopłata za każdego uczestnika wynosi 730,00 zł. Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia „Pojezierze Brodnickie”: Numer konta:  94 9484 1150 2221 0024 0581 0001.…
Czytaj więcej

Szkolenie-projekt współpracy

Aktualności
Szanowni Państwo, Wraz z LGD "Nasza Krajna" oraz LGD "Pojezierze Brodnickie" w ramach projektu współpracy współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 organizujemy szkolenie STRUCTOGRAM. Klucz do poznania siebie. Szkolenie jest dedykowane osobom chcącym poznać typy osobowości, możliwości reakcji na zmianę, na konflikt, sposoby dobrej komunikacji w pracy czy z partnerami społecznymi. Na szkolenie zaproszeni są członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Szkolenie odbędzie się w Cukrowni Żnin, w dniach 7-8 września 2022 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30.08.2022 r. do godz. 16.00 na adres email: pierucka@lgrnaklo.org.pl. W przypadku pytań proszę dzwonić: 690 984 318.    
Czytaj więcej

Lokalna Strategia Rozwoju-propozycja zmian

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w LSR (zmiany zostały zaznaczone na czerwono). Zmiany są efektem rosnącego kursu euro i zwiększającej się kwoty na realizację operacji na terenie LSR. Poniżej formularz zmian. W przypadku uwag, prosimy o przesłanie ich na formularzu najpóźniej do dnia 22.06.2022 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl Spotkanie dotyczące omówienia zmian w LSR odbędzie się 22.06.2022 r., ul. Gimnazjalna 4, Nakło nad Notecią, godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt telefoniczny: 690 984 318. Lokalna Strategia Rozwoju-aktualizacja Formularz uwag  
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Aktualności
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 14 czerwca 2022 r. (poniedziałek), I Termin: godz. 13:00; II Termin: godz. 13.10 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.10. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego…
Czytaj więcej

Umowa na realizację projektu współpracy podpisana

Aktualności
Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że 28 kwietnia b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współpracy między LGR "Nasza Krajna i Pałuki", LGD "Pojezierze Brodnickie" oraz LGD "Nasza Krajna. Projekt współpracy zakłada organizację szkolenia ze skutecznej komunikacji i współpracy, w którym łącznie weźmie udział 36 osób. Realizacja projektu planowana jest jest na wrzesień b.r.  
Czytaj więcej

Zmiana biura i siedziby Stowarzyszenia

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” do lipca 2023 roku zakończy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej z Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020. Na chwilę obecną znamy szczątkowe informacje dotyczące kolejnego okresu programowania, przez co ciężko jest ocenić czy Program Rybacki będzie funkcjonował w podobnym kształcie na terenie działania Stowarzyszenia. Wiążą się z tym również kończące się środki finansowe z obecnej perspektywy. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o przeniesieniu siedziby i biura Stowarzyszenia do Bydgoszczy. Decyzja podyktowana jest głównie względami finansowymi, wynikającymi ze znacznej podwyżki ceny najmu obecnego pomieszczenia, która wykracza poza nasz budżet. W ramach wieloletniej współpracy pomieszczenie na biuro i siedzibę zostanie udostępnione przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Spotkanie czy poświadczenie dokumentów na Państwa prośbę może odbyć się w Nakle n. Notecią po…
Czytaj więcej