Ochrona środowiska- interes zbiorowy

Aktualności
Operacja jest w interesie zbiorowym. Interes więcej niż jednego podmiotu. Interes zbiorowy zawsze odnosi się do kręgu podmiotów, a nie do poszczególnego podmiotu. Interes zbiorowy należy rozumieć nie tylko jako interes podmiotów otrzymujących wsparcie PO RYBY 2014-2020, ale także takich podmiotów, które potencjalnie będą mogły skorzystać z efektów tego wsparcia lub staną się mimo woli jego adresatami.
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021- ogłoszenie wyników oceny

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkurs 1/2021 (Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej). Wioski zostały ocenione i wybrane na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 18.10.2021 r. Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
Czytaj więcej

Szkolenie z pisania wniosku- konkurs 2/2021

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2021 w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 1O:00 - przywitanie Gości 10:00 – 11:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 12:00 - zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Posiedzenie Rady LGR, na którym zostaną ocenione i wybrane do dofinansowania wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 1/2021 odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 15.00 Porządek posiedzenia dla konkursu 1/2021: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, . Wybór komisji skrutacyjnej,  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/202 Wybór operacji do realizacji, Wolne wnioski  Zamknięcie obrad
Czytaj więcej

Ogłoszenie-Konkurs 2/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 2/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 02.11.2021-10.11.2021 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki…
Czytaj więcej