Umowy na granty podpisane

Aktualności
Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że dnia 12.06.2020 roku zostały zawarte dwie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” w myśl zawartych umów będzie realizować następujące projekty: Umowa o powierzenie grantu nr 10/UPG/2019/PGA/94 Tytuł operacji: „ "ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO - organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk" Cel: Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk. Opis projektu: Projekt zakłada realizację 3 warsztatów rękodzielniczych bazujących na zasobach oraz dziedzictwie regionu Krajny. Jego ideą jest wskazanie mieszkańcom obszaru LSR różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu warsztatów rękodzielniczych. Każdy warsztat będzie obejmować inny materiał: metal, szkło, drewno. Nad całością warsztatów będzie czuwała szkoleniowiec. Odbiorcami zadania objętego…
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków 17.06.2020

Aktualności
Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 17 czerwca 2020r. (środa), godz. 13:00-14.30 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.15. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2019…
Czytaj więcej

Aktualizacja LSR oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru

Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Proponowane zmiany są w zakresie wskaźników oraz procedury zmiany LSR i lokalnych kryteriów wyboru dla celu głównego 3.1. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 17.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 17.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 16.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria wyboru -cel 3.1 Formularz uwag  
Czytaj więcej