• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / LSR 2014-2020 / Ogłoszenie i wyniki naborów wniosków
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie
Ogłoszenie i wyniki naborów wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 2/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 25 marca 2019 15:04

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 2/2019

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 9 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach papierowych bezpośrednio w Biurze LGR.

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 1. w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 1 342 620,65 zł

 

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU:

300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

lub

 

400 000,00 zł w ramach celu wymienionego w § 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w przypadku gdy wnioskodawca:

prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

a) jako uprawniony do rybactwa

b) jako podmiot, któremu wydano pozwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub

c) w zakresie:

- przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub

- związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 3:Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

Przedsięwzięcie:Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Cel szczegółowy 3.1:Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,  § 4 pkt 1 lit. a) i b); lub § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:


I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

 

a/ podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

lub

b/ wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

Lub

II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

 

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

6. Operacja spełnia zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych, zrównoważonego rozwoju.

7. Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed dniem złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

8. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020:

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

lub

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

7. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

8. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. I.a,  II.a, II.b ogłoszenia,

- osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia, w przypadku operacji I.b. ogłoszenia.

9. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

10. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

11. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 60 punktów na 115 możliwych do uzyskania punktów;

 

13.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnieniaspójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 3.1. jako Źródło weryfikacji.
 4. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Formularz biznes planu,

4/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

5/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 2. Formularz biznes planu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 3. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 4. Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 5. Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 6. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 - załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 7. Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl
 8. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019.
 10. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019.
 11. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019.
 12. Oświadczenie wnioskodawcy na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Opublikowano: 25 marca 2019 r.

 

                                                                                                                             

 
Ogłoszenie naboru wniosków 1/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 25 marca 2019 13:58

                                                                                       

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 1/2019

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 9 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • do 50% tych kosztów lub
 • do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

-        jest w interesie zbiorowym;

-        ma zbiorowego beneficjenta;

-        projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 

 

 

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 1. w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 313 262,00 zł
 2. w zakresie celu szczegółowego 1.2 – 50 419,00 zł.

 

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

Przedsięwzięcie: Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku

lub

Cel szczegółowy 1.2: Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego do 2023 roku

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 pkt 4 oraz § 7 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i  obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

1/ Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

lub

2/ Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

6. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

7. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna podległa tym jednostkom lub organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

8. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

9. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

10. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

11. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

 1. w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 24 punktów na 33 możliwych do uzyskania punktów;
 2. w zakresie celu szczegółowego 1.2 – 22 punktów na 35 możliwych do uzyskania punktów.

 

 1. W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktówramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowy procent udziału wkładu własnego wnioskodawcy), o miejscu na liście operacji wybranych zdecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
  OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnieniaspójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1. lub 1.2. LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 1.1.1.2. jako Źródło weryfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

4/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019;
 2. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019;
 3. Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019;
 4. Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 5. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1 oraz 1.2 - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019;
 6. Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl
 7. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 1.1. oraz 1.2 – załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłodzenia o naborze wniosków nr 1/2019.
 9. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019.
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019.
 11. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Opublikowano: 25 marca 2019 r.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 14:50
 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 1/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
piątek, 29 czerwca 2018 10:34

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 1/2018

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 27 lipca 2018 r. – 27 sierpnia 2018 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach papierowych bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 1. w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 1 318 078,00 zł

 

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 3:Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

Przedsięwzięcie:Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Cel szczegółowy 3.1:Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,  § 4 pkt 1 lit. a) i b); lub § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:


I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

 

a/ podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

lub

b/ wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

Lub

II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

6. Operacja spełnia zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych, zrównoważonego rozwoju.

7. Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed dniem złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

8. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020:

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

lub

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

7. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

8. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. I.a,  II.a, II.b ogłoszenia,

- osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia, w przypadku operacji I.b. ogłoszenia.

9. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

10. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

11. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 34 punktów na 85 możliwych do uzyskania punktów;

 

13.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnieniaspójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 3.1. jako Źródło weryfikacji.
 4. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Formularz biznes planu,

4/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

5/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 2. Formularz biznes planu  - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 3. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 4. Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 5. Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 6. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 - załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 7. Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl
 8. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018.
 10. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018r.
 11. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018 r.
 12. Oświadczenie wnioskodawcy na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 13. Klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie

 

 

 

Opublikowano: 29 czerwca 2018 r.

 

                                                                                                                             

Poprawiony: piątek, 29 czerwca 2018 11:09
 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 1/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
piątek, 29 czerwca 2018 10:01

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 1/2018

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 27 lipca 2018 r. – 27 sierpnia 2018 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach papierowych bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 1. w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 1 318 078,00 zł

 

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 3:Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

Przedsięwzięcie:Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Cel szczegółowy 3.1:Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,  § 4 pkt 1 lit. a) i b); lub § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:


I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

 

a/ podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

lub

b/ wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

Lub

II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

6. Operacja spełnia zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych, zrównoważonego rozwoju.

7. Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed dniem złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

8. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020:

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

lub

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

7. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

8. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. I.a,  II.a, II.b ogłoszenia,

- osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia, w przypadku operacji I.b. ogłoszenia.

9. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

10. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

11. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 34 punktów na 85 możliwych do uzyskania punktów;

 

13.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnieniaspójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 3.1. jako Źródło weryfikacji.
 4. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Formularz biznes planu,

4/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

5/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 2. Formularz biznes planu  - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 3. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 4. Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 5. Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 6. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 - załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 7. Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl
 8. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018.
 10. Oświadczenie o spełnieniu zasady równych szans i niedyskryminacji, zachowania zasady równej dostępności osób niepełnosprawnych i zrównoważonego rozwoju– załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018
 11. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie realizacji operacji– załącznik nr 11 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2018.
 12. Oświadczenie wnioskodawcy na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 

Opublikowano: 29 czerwca 2018 r.

 

 

Stanowisko Zarządu LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dotyczące lokalnego kryterium wyboru nr 3 „Siedziba i miejsca działania wnioskodawcy” dla celu głównego 3.1 w ramach konkursu 1/2018 podjęte Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” nr 6/2018.

 

Dla mieszkańca obszaru LSR podejmującego działalność gospodarczą potwierdzeniem tego kryterium jest dowód osobisty lub Zaświadczenie z ewidencji ludności (…) wskazujące miejsce zamieszkania.

 

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych podmiotów planujących rozwój przedsiębiorstwa potwierdzeniem kryterium jest KRS lub CEiDG.

 

 

                                                                                                                             

Poprawiony: wtorek, 24 lipca 2018 18:32
 
Posiedzenie I (konkurs 1/2017, 2/2017)-protokół PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:31

Protokół z I posiedzenia Rady LGR "Nasza Krajna i Pałuki" z dnia 27.07.2017 r.

 
Konkurs 3/2017 - wyniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:26

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków złożych w odpowiedzi na konkurs 3/2017:

Konkurs 3/2017- operacje zgodne z Programem i LSR

Konkurs 3/2017 - lista operacji ocenionych (wybrane i niewybrane do finansowania)

Protokół z II Posiedzenia z dnia 28.07.2017 r.

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu.

Wzór protesu.

Poprawiony: piątek, 04 sierpnia 2017 11:24
 
Konkurs 2/2017-wyniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:21

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków złożych w odpowiedzi na konkurs 2/2017:

Konkurs 2/2017- operacje zgodne z Programem i LSR

Konkurs 2/2017 - lista operacji ocenionych (wybrane i niewybrane do finansowania)

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu.

Wzór protesu.

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 18:36
 
Konkurs 1/2017-wyniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:13

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków złożych w odpowiedzi na konkurs 1/2017:

Konkurs 1/2017 (infrastruktura)- operacje zgodne z Programem i LSR

Konkurs 1/2017 (infrastruktura) - lista operacji ocenionych (wybrane i niewybrane do finansowania)

Konkurs 1/2017 (promocja) - opercje zgodne z Programem  i LSR

Rady Konkurs 1/2017 (promocja) - lista operacji ocenionych (wybnra i niewybrane do finansowania)

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu.

Wzór protesu.

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 18:36
 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 3/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:32

 

alt

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 3/2017

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 lipca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

 zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

$11)      w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 1 120 000,00 zł

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 3:Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

Przedsięwzięcie:Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Cel szczegółowy 3.1:Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,  § 4 pkt 1 lit. a) i b); lub § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:


I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

 

a/ podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

lub

b/ wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

Lub

II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

6. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020:

 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

lub

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

7. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

8. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. I.a,  II.a, II.b ogłoszenia,

- osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia, w przypadku operacji I.b. ogłoszenia.

9. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

10. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

11. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 103 punktów na 165 możliwych do uzyskania punktów;

 

13.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

$11.      Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.

$12.      Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 LSR.

$13.      Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 3.1. jako Źródło weryfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Formularz biznes planu,

4/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

5/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

1.   Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

2.   Formularz biznes planu  - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

3.   Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

4.   Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

5.   Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;

6.   Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 - załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

7.      Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl

8.      Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

9.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017.

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 r.

 

                                                                                                                              

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:42
 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 2/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:23

alt                                                                                        

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 2/2017

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 lipca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

·         do 50% tych kosztów lub

$1·        do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

-        jest w interesie zbiorowym;

-        ma zbiorowego beneficjenta;

-        projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

$11)      w zakresie celu szczegółowego 2.1 – 200 000,00 zł

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 2: Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru LSR

Przedsięwzięcie:Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt

Cel szczegółowy 2.1:Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego, w tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów, działalności ludzi i zwierząt do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 3 oraz § 6 pkt 1 lit. a - e rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

a/ wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu;

lub

b/ przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt;

lub

c/ odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych;

lub

d/ ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo;

lub

e/ podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

6. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

7. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

8. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

9. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

10. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

11. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 2.1 – 38 punktów na 80 możliwych do uzyskania punktów;

12.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

1.      Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.

2.      Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 2.1 LSR.

3.      Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 2.1. jako Źródło weryfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który  wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

4/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1.   Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

2.   Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

3.   Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

4.   Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;

5.   Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 2.1 - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

6.      Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl

7.      Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 2.1. – załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

8.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017.

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:53
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk