• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / LSR 2014-2020
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie
LSR 2014-2020
Kryterium- Podmiot prowadzący działalnośc w sektorze rybactwa i akwakultury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 06:13

W celu poświadczenia, że podmiot nadal prowadzi działalność w tym sektorze,  oprócz dokumentów wskazanych w źródle weryfikacji kryterium konieczne jest załączenie dodatkowego oświadczenia podpisanego przez Wnioskodawcę.

 
Doradztwo biura- wyjaśnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 06:11

Kryterium zostanie uznane a punkty przyznane za każde przeprowadzone przez pracownika LGR doradztwo, zarówno w siedzibie Stowarzyszenia jak i poza nią, poświadczone podpisaną Kartą doradczą oraz rejestrem doradztwa prowadzonym przez biuro LGR.  

 
Kryterium-gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji-wyjaśnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 05:52

W przypadku zaplanowanego przez Wnioskodawcę w ramach niniejszej operacji zakupu sprzętu/maszyn/urządzeń do wniosku należy załączyć co najmniej trzy porównywalne oraz aktualne oferty cenowe, umożliwiające zweryfikowanie gotowości do realizacji operacji, racjonalności zaplanowanych do realizacji zadań oraz racjonalności kosztów kwalifikowalnych dla każdego zadania polegającego na zakupie sprzętu/maszyn/urządzeń.

Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie elementy jak:

 • wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
 • przedmiot zakupu/usługi;
 • podstawowe parametry techniczne sprzętu/charakterystykę usługi;
 • cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT.

W opinii Samorządu Województwa w Toruniu za oferty porównywalne uznaje się takie, w których oferenci zawierają minimum 3 takie same lub podobne parametry charakterystyczne towaru. Zakres ofert może różnić się jedynie danymi oferenta, cenami brutto i netto, terminem płatności, datą wystawienia dokumentu.

W przypadku przedstawienia trzech ofert zawierających podobne parametry techniczne towaru należy w tabeli B.VII Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzecowo-finansowym operacji wskazać odpowiednio parametry oraz przedział w jakim zawierają się ww. parametry (np. nie gorsze niż…; minimalny-maksymalny; co najmniej…).

Oferty cenowe powinny wykazywać, że Wnioskodawca analizując rynek i szukając potencjalnych dostawców towarów zapewnił oferentom taki sam dostęp do informacji na temat produktu, który zamierza zakupić w ramach realizacji operacji. Przedmiot zapytania powinien być opisany w sposób na tyle szczegółowy, aby  umożliwiało to weryfikację ofert pod kątem osiągnięcia zakładanego celu operacji.

W przypadku nie posiadania przez wnioskodawcę 3 ofert z uwagi na unikatowość/charakter sprzętu/maszyn/urządzeń (np. zabytki muzealne, jeden producent/dystrybutor itp.) konieczne jest złożenie oświadczenia, w którym Wnioskodawca informuje, że nie mam możliwości przedstawienia 3 ofert na podany sprzęt/maszyny/urządzenia wraz z wyjaśnieniem. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Radę indywidualnie.

 
Warunek utworzenia miejsca pracy-wykonywanie prac sezonowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
wtorek, 04 lipca 2017 07:33

Miejsce pracy może być związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie stosunku pracy, zawierane na czas wykonania określonych czynności związanych z tzw. sezonowością. Minimalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące, ponawiany co roku, co najmniej przez 3 lata; polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pod warunkiem, że pomiędzy beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta umowa pisemna (Instrukcja do wniosku o dofinansowanie, str. 4)

 
Procedura postępowania w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów na liście rankingowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
wtorek, 04 lipca 2017 07:28

W przypadku operacji o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na liście operacji wybranych zdecyduje procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych).

W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowy procentowy udziały wkładu własnego wnioskodawcy) o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miescu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Poprawiony: wtorek, 04 lipca 2017 08:10
 
Doradztwo dla potencjalnych benefcjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 03 lipca 2017 10:19

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ostatnim dniu naboru wniosków tj. 17 lipca (poniedziałek) doradztwo NIE BĘDZIE PROWADZONE.

Osoby, które chcą jeszcze skorzystać z doradztwa pracowników biura LGR zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się na wizytę, tel. 690 984 318.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 3/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:32

 

alt

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 3/2017

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 lipca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

 zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

$11)      w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 1 120 000,00 zł

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 3:Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

Przedsięwzięcie:Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Cel szczegółowy 3.1:Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,  § 4 pkt 1 lit. a) i b); lub § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:


I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

 

a/ podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury,

lub

b/ wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a;

Lub

II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

6. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020:

 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

lub

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

7. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

8. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. I.a,  II.a, II.b ogłoszenia,

- osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia, w przypadku operacji I.b. ogłoszenia.

9. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

10. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

11. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 3.1 – 103 punktów na 165 możliwych do uzyskania punktów;

 

13.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

$11.      Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.

$12.      Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 LSR.

$13.      Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 3.1. jako Źródło weryfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Formularz biznes planu,

4/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

5/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

1.   Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

2.   Formularz biznes planu  - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

3.   Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

4.   Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

5.   Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;

6.   Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 3.1 - załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

7.      Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl

8.      Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 3.1. – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017;

9.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017.

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 r.

 

                                                                                                                              

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:42
 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 2/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:23

alt                                                                                        

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych


NUMER KONKURSU LGR: 2/2017

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 lipca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

89-100 Nakło nad Notecią

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

·         do 50% tych kosztów lub

$1·        do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

-        jest w interesie zbiorowym;

-        ma zbiorowego beneficjenta;

-        projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

$11)      w zakresie celu szczegółowego 2.1 – 200 000,00 zł

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Cel ogólny 2: Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru LSR

Przedsięwzięcie:Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt

Cel szczegółowy 2.1:Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego, w tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów, działalności ludzi i zwierząt do 2023 roku

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 pkt 3 oraz § 6 pkt 1 lit. a - e rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

a/ wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu;

lub

b/ przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt;

lub

c/ odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych;

lub

d/ ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo;

lub

e/ podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

6. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

7. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

– wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. osobie fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

8. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

9. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

10. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

11. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

w zakresie celu szczegółowego 2.1 – 38 punktów na 80 możliwych do uzyskania punktów;

12.W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

1.      Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.

2.      Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 2.1 LSR.

3.      Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 2.1. jako Źródło weryfikacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który  wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

4/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1.   Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

2.   Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

3.   Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

4.   Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;

5.   Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 2.1 - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

6.      Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl

7.      Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 2.1. – załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017;

8.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2017.

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:53
 
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 1/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 13:04

 alt

                                                                                       

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych

 


NUMER KONKURSU LGR: 1/2017

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 lipca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

 

89-100 Nakło nad Notecią

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

 

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

 

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

 

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

 

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 

 • do 50% tych kosztów lub
 • do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 

-        jest w interesie zbiorowym;

 

-        ma zbiorowego beneficjenta;

 

-        projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 

 1. w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 2 550 000,00 zł
 2. w zakresie celu szczegółowego 1.2 –80 000,00 zł.

 

 

 

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

 

Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

 

Przedsięwzięcie: Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

 

Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku

 

lub

 

Cel szczegółowy 1.2: Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego do 2023 roku

 

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 pkt 4 oraz § 7 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i  obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

 

1/ Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

 

lub

 

2/ Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

 

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

 

5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

 

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

 

6. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

 

7. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

 

– jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna podległa tym jednostkom lub organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 

8. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

 

9. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

10. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

11. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

 

 1. w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 25 punktów na 38 możliwych do uzyskania punktów;
 2. w zakresie celu szczegółowego 1.2 – 25 punktów na 45 możliwych do uzyskania punktów.

 

 

 

 1. W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktówramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnieniaspójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1. lub 1.2. LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 1.1.1.2. jako Źródło weryfikacji.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

 

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

 

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

 

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

 

4/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

 

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

 

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 2. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 3. Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 4. Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 5. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1 oraz 1.2 - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 6. Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl
 7. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 1.1. oraz 1.2 – załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłodzenia o naborze wniosków nr 1/2017.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

            

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 07:17
 
Lokalne Kryteria wyboru PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
piątek, 02 czerwca 2017 13:14

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 1, Cel szczegółowy 1.1 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 1, Cel szczegółowy 1.2 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 2 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 3 LSR

 

Poprawiony: piątek, 02 czerwca 2017 13:18
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3
Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk