• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / LSR 2014-2020
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie
LSR 2014-2020
Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 1/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 13:04

 alt

                                                                                       

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
z wyłączeniem projektów grantowych

 


NUMER KONKURSU LGR: 1/2017

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 lipca 2017 r. – 17 lipca 2017 r.

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6

 

89-100 Nakło nad Notecią

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego;

 

2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w 2 egzemplarzach bezpośrednio w Biurze LGR. Zaleca się załączenie również wersji elektronicznej wniosku;

 

3/ wnioski o dofinansowanie oraz załączniki muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorami zawartymi w informacji o możliwości składania wniosków.

 

 

 

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

 

zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 

 • do 50% tych kosztów lub
 • do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 

-        jest w interesie zbiorowym;

 

-        ma zbiorowego beneficjenta;

 

-        projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:

 

 1. w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 2 550 000,00 zł
 2. w zakresie celu szczegółowego 1.2 –80 000,00 zł.

 

 

 

MAKSYMALNY LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU: 300 000,00 zł w ramach poszczególnych celów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

 

Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR

 

Przedsięwzięcie: Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

 

Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku

 

lub

 

Cel szczegółowy 1.2: Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego do 2023 roku

 

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 pkt 4 oraz § 7 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i  obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

 

1/ Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

 

lub

 

2/ Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORUWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

 

4. Operacja zakłada realizację celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

 

5. Operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020:

 

– operacja przyczyni się do osiągnięcia celu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

 

6. Operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, tj. na terenie minimum jednej spośród gmin: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Nakło nad Notecią, Więcbork, Szubin, Mrocza, Sadki, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

 

7. Wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania wsparcia, tzn. wnioskodawcą jest:

 

– jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna podległa tym jednostkom lub organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 

8. Wnioskowana kwota pomocy na realizację operacji mieści się w limicie środków finansowych na jednego wnioskodawcę: do 300 000,00 zł.

 

9. Wnioskowana intensywność pomocy na realizację operacji nie przekracza maksymalnego poziomu intensywności wsparcia dla przedsięwzięcia określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

10. Operacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

11. Operacja uzyska wymagane minimum punktowe określone w kryteriach wyboru operacji, tj.:

 

 1. w zakresie celu szczegółowego 1.1 – 25 punktów na 38 możliwych do uzyskania punktów;
 2. w zakresie celu szczegółowego 1.2 – 25 punktów na 45 możliwych do uzyskania punktów.

 

 

 

 1. W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania przez kilka wniosków równej liczby punktówramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 


OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU KRYTERIA WYBORU OPERACJI – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnieniaspójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o złącznikach.
 2. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1. lub 1.2. LSR.
 3. Dokumenty wskazane w Lokalnych Kryteriach Wyboru dla celu szczegółowego 1.1.1.2. jako Źródło weryfikacji.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

 

1/ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,

 

2/ Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

 

3/ Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami,

 

4/ formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność

 

- znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz na stronie internetowej www.lgrnaklo.org.pl w zakładce LSR 2014-2020.

 

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr: 690 984 318.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

 

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 2. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 3. Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 4. Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017,dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl;
 5. Karta opisu operacji dla celu szczegółowego 1.1 oraz 1.2 - załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 6. Dokumenty - Regulamin Rady, procedury LGD, rozporządzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020” – www.lgrnaklo.org.pl
 7. Lokalne kryteria wyboru dla celu szczegółowego 1.1. oraz 1.2 – załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym – załącznik nr 8 do ogłodzenia o naborze wniosków nr 1/2017.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

            

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 07:17
 
Lokalne Kryteria wyboru PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
piątek, 02 czerwca 2017 13:14

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 1, Cel szczegółowy 1.1 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 1, Cel szczegółowy 1.2 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 2 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 3 LSR

 

Poprawiony: piątek, 02 czerwca 2017 13:18
 
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
piątek, 02 czerwca 2017 13:09

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, które odbędzie się dnia 13 CZERWCA 2017r. w godz. 10:00 – 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią

 

Program:

 

10:00 - przywitanie Gości

*         10.00-10.30 zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy

*         10.30-10.45 Zasady udzielania i rozliczania zaliczek

*         10.45-11.00 Pomoc de minimis

*         11.00-11.30 Procedura naboru i oceny operacji

*         11.30-11.45 Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów

*         11.45-12.00 Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji)

*         12.00-12.15 przerwa kawowa

*         12.14- 13.00 Lokalne Kryteria Wyboru

*         13.00 – 15.00 Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, b. planu wraz z załącznikami

15.00- pytania uczestników;zakończenie szkolenia, obiad

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12.06.2017r. telefonicznie pod nr 609 642 900 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
piątek, 02 czerwca 2017 13:08

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, które odbędzie się dnia 8 CZERWCA 2017r. w godz. 12:00 – 14:30 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15; Żnin

 

Spotkanie jest dedykowane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom, którzy planują realizację inwestycji na terenach gmin:
Nakło n. Notecią, Sadki, Mrocza, Szubin, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Rogowo, Gąsawa

 

 

Program:

 

12:00 - przywitanie Gości

12:15 –14.30 Przedstawienie informacji dotyczących wdrażania LSR 2014-2020:

*         Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
9.09. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji (…)

*         Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
25.01. 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek (…)

*         Procedura naboru i oceny operacji

*         Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR

*         Lokalne kryteria wyboru

*         Dokumenty aplikacyjne (wniosek o dofinansowanie, b.plan, załączniki)

*         Harmonogram konkursów

14.30- pytania gości, zakończenie spotkania, obiad

 Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 06.06.2017r. telefonicznie pod nr 609 642 900 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Doradztwo dla potencjalnych beneficjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 listopada 2016 14:43

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” zaprasza na bezpłatne doradztwo, które odbędzie się w dniach:

8.11.2016 r. (wtorek), Szubin, Urząd Miejski, sala 31

14.11.2016 r. (poniedziałek), Gąsawa; Urząd Gminy , sala nr 4

17.11.2016 r. (czwartek) Więcbork, Urząd Miejski, pokój nr 1

Doradztwo realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” Priorytet 4. Finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Doradztwo prowadzić będzie Pani Ewa Pierucka – dyrektor biura Stowarzyszenia LGR „ Nasza Krajna i Pałuki”.

Z powodu ograniczonych warunków finansowych i zasobów ludzkich wprowadzony został warunek – zgłoszenie się telefonicznie lub przez e-mail min. 3 osób, które będą chciały skorzystać z doradztwa.

 

Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o zgłoszenie się:

-  mailowo na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-  telefonicznie pod numerem: 609-64-29-00, pon.-pt. w godz. 8:00-14:00

 
Plan Komunikacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 04 lipca 2016 10:19

Plan Komunikacji (obowiązuje od 10.05.2018 r.)

Plan Komunikacji. Maj 2016 r.

Plan Komunikacji (obowiązuje od 1.06.2017 r.)

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 10:38
 
Ogłoszenie naboru wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 04 lipca 2016 10:06

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ogłoszenie i nabór wniosków odbędzie się po zatwierdzeniu i opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 
Doradztwo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 czerwca 2016 16:42

Zgodnie z zapisami umowy  o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 19 maja 2016 r. pracownicy Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” świadczą bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Doradztwo jest świadczone w dniach: poniedziałki: 8.00-15.00, wtorki: 9.00-17.00, czwartki: 8.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, I piętro. W celu umówienia się na inny termin prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu: 690 984 318. W przypadku ogłoszenia konkursów, doradztwo będzie świadczone w określonych lokalizacjach powiatu żnińskiego oraz sępoleńskiego.

Poprawiony: poniedziałek, 04 lipca 2016 08:04
 
Harmonogram konkursów 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
środa, 15 czerwca 2016 00:00

Harmonogram konkursów (obowiązujący od 25.04.2018 r.)

Harmonogram konkursów (obowiązujący od  7.06.2017 r.)

Harmonogram konkursów. Maj 2016 r.

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 10:35
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk