Kryterium-gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji-wyjaśnienie Drukuj
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 05:52

W przypadku zaplanowanego przez Wnioskodawcę w ramach niniejszej operacji zakupu sprzętu/maszyn/urządzeń do wniosku należy załączyć co najmniej trzy porównywalne oraz aktualne oferty cenowe, umożliwiające zweryfikowanie gotowości do realizacji operacji, racjonalności zaplanowanych do realizacji zadań oraz racjonalności kosztów kwalifikowalnych dla każdego zadania polegającego na zakupie sprzętu/maszyn/urządzeń.

Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie elementy jak:

  • wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
  • przedmiot zakupu/usługi;
  • podstawowe parametry techniczne sprzętu/charakterystykę usługi;
  • cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT.

W opinii Samorządu Województwa w Toruniu za oferty porównywalne uznaje się takie, w których oferenci zawierają minimum 3 takie same lub podobne parametry charakterystyczne towaru. Zakres ofert może różnić się jedynie danymi oferenta, cenami brutto i netto, terminem płatności, datą wystawienia dokumentu.

W przypadku przedstawienia trzech ofert zawierających podobne parametry techniczne towaru należy w tabeli B.VII Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzecowo-finansowym operacji wskazać odpowiednio parametry oraz przedział w jakim zawierają się ww. parametry (np. nie gorsze niż…; minimalny-maksymalny; co najmniej…).

Oferty cenowe powinny wykazywać, że Wnioskodawca analizując rynek i szukając potencjalnych dostawców towarów zapewnił oferentom taki sam dostęp do informacji na temat produktu, który zamierza zakupić w ramach realizacji operacji. Przedmiot zapytania powinien być opisany w sposób na tyle szczegółowy, aby  umożliwiało to weryfikację ofert pod kątem osiągnięcia zakładanego celu operacji.

W przypadku nie posiadania przez wnioskodawcę 3 ofert z uwagi na unikatowość/charakter sprzętu/maszyn/urządzeń (np. zabytki muzealne, jeden producent/dystrybutor itp.) konieczne jest złożenie oświadczenia, w którym Wnioskodawca informuje, że nie mam możliwości przedstawienia 3 ofert na podany sprzęt/maszyny/urządzenia wraz z wyjaśnieniem. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Radę indywidualnie.